Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene algeineeue delegatie dus; hoe minder personen belast zijn met de dagelij ksche leiding en de vertegenwoordiging der vennootschap, des te gemakkelijker beweegt zich de vennootschap. Toch zal het gewenscht zijn, dat op de algemeene bevocgdverklaring in zooverre uitzondering gemaakt worde, dat de Raad van Helleer voor zich reserveert de machtiging tot belangrijke handelingen, die de statuten bepaaldelijk aangeven, zoodat derden ze kunnen kennen.

Door eenen 1)1 ik te werpen ook buiten de grenzen, die nu eenmaal liet Nederlandsche grondgebied afpalen, — grenzen, die zoo menigmaal, maar gelukkig bij ons niet het meest, een Chineesche muur schijnen ten koste van internationale belangen, — ervaren we, dat vooral in Frankrijk en Engeland de methode van delegatie zeer in zwang is en respectievelijk door de wet en de normaal-statuten is toegelaten.

De „conseil d'administration" (administrateurs) is dan te vergelijken met „het Bestuur", „Raad van Beheer"; deze begrippen dekken elkaar niet volkomen; want, terwijl alhier de Raad van Beheer veelal ook als college van Commissarissen schijnt te fungeeren (of dit vervangt), bestaat dit college in Frankrijk altijd naast en onafhankelijk van den conseil d'administration.

Art. 22 al. 2 (wet van 1SG7): „Ces mandataires | administrateurs] peuvent choisir parmi eux un directeur, ou si les statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger a la société et dont ils sont respons-

Sluiten