Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet slechts door voorafgaande machtiging wordt de aansprakelijkheidsactie tegen bestuurders beïnvloed, maar ook door goedkeuring achterna, en aangezien hierover veelal zal beraadslaagd worden ter algemeene vergadering, mede bestemd tot het verleenen van décharge1), zal ik me hiertoe bepalen.

Terwijl statuten gemeenlijk aan de goedkeiiriurr der ontwerpbalans de strekking geven van te omvatten volledige décharge aan bestuurders wegens alle door hen verrichte handelingen gedurende het tijdperk, waarop zij, die balans, betrekking heeft, worden dus de twee handelingen 'goedkeuring en décharge) als onafscheidelijk van elkaar verbonden beschouwd. Deze voorstelling is evenwel niet geheel juist. 2)

In goedkeuring der balans is inderdaad niet implicite gelegen de décharge, en evenmin in de décharge (goedkeuring der balans.

Immers de balans kan wel eene juiste waardeerin»' inhouden van de vennnootschapswaarden, en van hetgeen reëel aanwezig is, maar daarmede is niet erkend, dat het beheer gedurende het boekjaar ook deugdelijk geweest is. De afwezigheid op de balans van zekeren actiefpost kan beantwoorden aan den waren toestand,

') Ik bezig dezen algemeen gebruikelijken term, ook ter voorkoming van liet anders telkens noodige, omslachtige „ontslag uit <je aansprakelijkheid."

2) Het D. H. G.b. onderscheidt dan ook in § 260: „Die Generalversammlung beschllieszt über die Genehmigung des Jahresbilanz und die Gewinnvertheilung soxvie über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsraths*.

Sluiten