Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korting" van de rechten zijner schuldeischers, is voldaan, wanneer bij hem bewezen wordt de wetenschap, dat uit zijne handeling nadeelig gevolg voor zijne schuldeischers zal voortvloeien.

XI.

De meermalen in de doctrine gehuldigde en in de praktijk toegepaste beschouwing omtrent liet partijdig standpunt, dat de advocaat zou behooren in te nemen, zóó dat deze, als dienaar van den cliënt, ook dan wanneer hij diens schuld bewezen acht, alles moet aanvoeren wat zijne onschuld kan aannemelijk maken, wordt niet gerechtvaardigd door een beroep op veronderstelde partijdigheid van het Openbare Ministerie en is in strijd met eene waardige opvatting der roeping van den verdediger in strafzaken.

XII.

Aan eenen doctorandus in de rechtswetenschap, die overigens voldoet aan de door de Grondwet gestelde voorwaarden voor kiesgerechtigdheid, werd ten onrechte plaatsing geweigerd op de lijst der kiezers voor de Iweede Kamer der Staten Generaal, toeil een verzoek daartoe strekkende door hem gedaan en daarover uitspiaak gedaan werd, voordat de gewijzigde Hooger-Ondenvijswet in werking was getreden.

XIII.

Dooi de bij Art. 4 van het Ontwerp tot wijziging der Wet op de Rechterlijke Organisatie (behoorende bij het 17 lebruari 1905 ingediende wetsontwerp tot regeling dei Administratieve Rechtspraak), voorgestelde aanvulling (Ait. 12ft) op genoemde wet, volgens welke de bezoldigde leden der Rechterlijke Macht ontslagen worden bij het bereiken van eene bepaalde leeftijdsgrens, wordt Art. 160, lid 2 der Grondwet niet geschonden.

Sluiten