Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de roode kleur. Nti eenige uren wordt de kleur weer minder duidelijk. Het is dus niet onwaarschijnlijk, dut de onbestendigheid van ile urorose'ine op eigenschappen der urine berust. Kn door de/e eigenschappen komt liet misschien ook, dat Nencki en Sieber hunne kleurstol' alleen uit pathologische urine hebben verkregen. Ken mogelijk grooter gehalte van de pathologische urine aan nitrieten. gal misschien dan gelegenheid zooveel kleurstol' te vormen, dat zij, niettegenstaande de gele iirinekleur, zichtbaar werd. ()verigens stemt de bereiding geheel overeen niet de bereiding van het z. g. skatolrood. zooals zij steeds werd opgegeven. Brieger, Mester, ()tto geven eveneens aan, dat zij hunne kleurstof' uit urine bereiden door koken met HCl; Brieger bereidt zelfs de kleurstof op die wijze uit zijn kristallen van »skatoxylzwavelzure kali». Kn wanneer men nu bedenkt, dat, zoowel uit de bekende skatolderivaten als uit het door mij onderzochte chromogeen, alleen kleurstof'is te bereiden door gelijktijdige toevoeging van een oxydeerend middel, dan moet men besluiten, dat zij ook bij hunne bereidingswijze onbewust hebben gebruikt gemaakt van in de urine aanwezige oxydeerende stoffen. Kvenmin is liet dus onwaarschijnlijk, dat bij de vorming van de urorose'ine dergelijke stollen medewerkten. Kr blijkt dan eene zoodanige overeenstemming te bestaan tusschen liet z. a. skatolrood en de uroroseine, dat het niet gewaagd is beide kleurstoffen identisc-h te verklaren. Kn al is urorose'ine voorloopig niet meer dan een naam, toch heeft deze identificatie tengevolge, dat liet aantal roode kleurstoffen met ééne wordt verminderd.

Het spreekt vanzelf, dat naast dit chromogeen in urine nog skatolderivaten kunnen voorkomen. Maar zij

Sluiten