Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er is dus gevonden aan :

Azijnzuur: Hippunrzuur:

37.21 •/..

37,89 n/„. _

— 30.tó 70.

37.72 %. 30.12 »/,.

«lus gemiddeld:

azijnzuur: 37,61 "/0 en

hippunrzuur: 30,27 %. (gecorrigeerd: 32,004 0/„). In 1 gr. Mg-praeparaat komt dus voor: 376,1 mgr. azijnzuur en als minimum 302.7 mgr. hippunrzuur. Eene eenvoudige berekening leert, dat door deze hoeveelheden resp. 75.22 en 21,45 mgr. Mg worden gebonden tot 445,05 mgr. magnesiumacetaat en 339.71 mgr. magnesiumhippuraat. Daar volgens de analyse (zie hoofdst. III) 1 gr. van het praeparaat 102,6 mgr. Mg moet bevatten, zouden nog 5,93 mgr. Mg overblijven, die volgens de uitkomsten van deze bepaling niet door deze zuren waren gebonden. Deze hoeveelheid is zóó binnen de grenzen der fouten, die aan deze zuurbepalingen verbonden zijn, dat zij niet toelaat eenige conclusie te trekken omtrent een eventueel zuur karakter van het chromogeen. Zoo staat het uok met ile hoeveelheid N: In het hippunrzuur van 1 gr. praeparaat is 25032 mgr. N. terwijl het totale N-gehalte van I gr. praeparaat volgens analyse 33,46 mgr. bedraagt : 8,43 mgr. N zonden dus een anderen oorsprong moeten hebben.

De hoeveelheid chromogeen, in 1 gr. praeparaat aanwezig, (dus na aftrek van het magnesiumacetaat en magnesiumhippuraat), bedraagt: 215,24 mgr. Het is dns niet waarschijnlijk, dat het beschikbare Mg daaraan zou zijn gebonden: deze hoeveelheid bedraagt

Sluiten