Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zinsnede stemt wederom de inhoud der derde geheel overeen. Ook daarin liggen nagenoeg de kenmerken der nieuwere theorie en niet der oudere.

Dat er groot verschil is tusschen afstand van eenig goed of recht om niet of verbintenis tot zulken afstand aan den eenen kant en overdracht van eigendom of van eenig recht zonder een tegenpraestatie te verlangen of verbintenis tot zulke overdracht aan den anderen kant, springt in het oog.

Men denke b. v. aan de kwijtschelding eener schuld. Zij valt geheel onder het eerste begrip: afstand, terwijl er van overdracht geen sprake is. Dergelyke ruime beteekenis heeft overdracht in het algemeen niet en zeker niet hier in den mond van Prof. Hamaker, want dan \ erviel het hier bedoelde door hem gestelde onderscheid tusschen ouder en nieuwer begrip geheel. Immers alle gevallen door de nieuwere theorie onder de schenking gebracht vallen onder en samen met afstand van eenig goed of rechtl) om niet of verbintenis tot zulken afstand, waarbij tevens blijkt van den wil der eene partij tot dien afstand om niet, en die afstand ivordt aangenomen, met deze restrictie alleen, dat men onder de woorden „om niet" niet alleen moet begrijpen het geval, dat in het geheel geene contrapraestatie plaats heeft, doch daaronder ook valt eene als minderwaardig beschouwde contrapraestatie.

En als Prof. Hamaker 2) nogmaals het verschil tus-

) Onder afstand van eenig reolit begrijp ik dan ook het toekennen van rechten, die men zelf niet als afzonderlijk recht genoot bv hot toekennen van een recht van vruchtgebruik of gebruik', welke rechten men zelf niet onder die benaming doch als eigenaar uitoefende.

") t. a. p. blz. 24C eerste kolom.

Sluiten