Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen oudere en nieuwere opvatting omschrijft in de volgende woorden;

„Het verschil ligt niet slechts in het zeer algomeene begrip rechtshandeling, 't welk hier dat van overeenkomst, ginds, vervangt, maar vooral ook daarin, dat de afstand van een goed om niet hier geworden is het veel omvattende toekennen van een op geld waardeerbaar voordeel, op welke wijze dan ook," dan zou wederom in de beide laatste uitdrukkingen alleen dit onderscheid kunnen liggen, dat men onder afstand om niet misschien niet zoude willen begrijpen afstand tegen eene als minderwaardig beschouwde contrapraestatie, welk laatste zeker valt onder toekennen van een op geld waardeerbaar voordeel. Daargelaten op het oogenblik, dat al spoedig blijken zou, dat met grond kan beweerd worden, dat men aan de woorden om niet niet die uitsluitend letterlijke beteekenis kan hechten en dus de beide hier door Prof. Hamaker gegeven omschrijvingen geheel hetzelfde zouden uitdrukken, zooveel dunkt mij zeker, dat door Prof. Hamaker hier tegen zijne bedoeling wordt gesproken van een afstand van een goed om niet, en dat zijne bedoeling is overdracht van een goed om niet. Dit blykt uit zijne reeds meermalen aangehaalde omschrijving van het oudere schenkingsbegrip waar Z.H.G. afstand gelijk stelt met overdracht ; dit blijkt uit de voorbeelden door hem aangehaald1), o. a. het beding in een contract met A. gemaakt ten behoeve van B., welk geval hij natuurlijk onder het oudere begrip van schenking niet rekent, en dat toch in elk opzicht valt onder den opzettelijken afstand van eenig goed of recht

') t. a. p. blz. 247 eerste kolom.

Sluiten