Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch niet elke zoodanige bevoordeeling is eene schenking. Zij kan met verschillende vermogensrechten in betrekking staan, op verschillende wijzen en in verband daarmede in verschillende vormen plaats hebben. Maar al vindt men in het Romeinsche Regt de woorden donare en donatio in zoo ruimen zin gebezigd, by ons is dat met schenking en de daarmede verwante woorden niet het geval, noch in de wet, noch in het spraakgebruik, hetzij in het algemeen, hetzij in dat der rechtsgeleerden in het bijzonder. En heeft de opmerking dier ruime opvatting aanleiding gegeven tot de behandeling van het onderwerp, niet in een der bijzondere deelen, maar in het daarvan afgezonderd en daaraan voorafgaand algemeene deel, die bij eene systematische bewerking van het burgerlijk regt plegen te worden onderscheiden, de juistheid daarvan mag in het algemeen betwijfeld en ontkend worden; en met het oog op ons regt zou eene behandeling der schenking in het algemeene deel niet alleen niet natuurlijk, maar hoogst onnatuurlijk en ongepast zijn, die plaats daarvoor zelfs eene onmogelijke genoemd mogen worden."

En verder bij de bespreking der plaatsing van den titel van schenking verdiende het volgens Diephuis de voorkeur, de schenking, naar het oorspronkelijk plan een plaats te geven naast koop en ruil, „want men verloor geheel uit het oog de nauwe verwantschap, die er tusschen drie regtshandelingen bestaat, welker gemeenschappelijke strekking is overdragt eener zaak op de aan elke van haar in het bijzonder eigene wijze."

En geheel in overeenstemming hiermede luidt het elders1): „Heeft zij (de kwijtschelding) by overeenkomst

') Dool VIII § 20 blz. «53.

Sluiten