Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belooning van gedane diensten onherroepelijk iets afstaat, ten behoeve van een ander, en deze het aan hem alzoo geschonkene aanneemt".

Het aannemen slaat in al deze definities niet terng op den afstand, doch op hetgeen afgestaan wordt; dit valt niet te ontkennen en naar de letterlijke beteekenis dier woorden ligt in de definitie alzoo het vereischte: overdracht.

Immers dezelfde zaak, die geschonken wordt, moet worden aangenomen en bij afstand b. v. ecner vordering ten behoeve van den schuldenaar, eene kwijtschelding alzoo, als de afstand om niet geschiedt, kan de schuldenaar wel dien afstand aannemen; doch niet de vordering zelve.

Waarschijnlijk echter, dat, wanneer men op grond van die letterlijke beteekenis alleen de stelling wil verdedigen, dat in art. 1708 B.W. het vereischte overdracht ligt opgesloten, men weinig geloof zal vinden en niet onmogelijk is het, dat men voor een letterknecht wordt uitgekreten. Triomphantelijk wordt wellicht verwezen naar art. 1720 B. W., waar in duidelijk bewoordingen wordt gesproken van het aannemen van eene schenking, alzoo niet van de geschonken zaak. En mocht bij geval iemand Baudby-Lacantinekie & M. Colin1) opslaan en u daaruit voorlezen, wat ter verklaring van art. 894 C. C., op dit punt geheel met de redactie van ons artikel overeenstemmend, wordt geschreven: „Enfin la donation entre-vifs doit être acccptée par le donataire. Tl existe sur ce point un léger vice de rëdaction dans

') Des donntions entre vifa ot den testament» i n". 28 (dl ix van de .Traité théoriquo et pratiquodedroitcivil" van Baudry-Lacantimerie a.a.t.

Sluiten