Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrip onzer bepaling na te gaan welke beteekenis de uitleggers van den code civil aan zijn art. 894 hechten en welke motieven Pothier moeten geleid hebben tot het geven zijner definitie, zooals hij die gaf.

Wat de leer is der oudere uitleggers van den code civil is niet met twee woorden te zeggen. Wat het meeste treft is de vaagheid in uitdrukking. Dezelfde handelingen worden tegelijkertijd wel en niet als donation betiteld. Men erkent dus blijkbaar tweeërlei schenkingsbegrip evenals te onzent , doch zonder dat vooraf eene duidelijke onderscheiding tusschen de beide begrippen wordt opgesteld.

Bij velen zien wij wel in het algemeen het toekennen van alle op geld waardeerbare voordeden, onder het begrip donation gebracht. Doch zonder het duidelyk te zeggen of zonder dat eene scherpe afscheiding wordt gemaakt, vindt men toch een onderscheid tusschen, wat wordt aangeduid als donations proprement dites, dat zijn dan schenkingen in den wettelijk voorgeschreven vorm, houdende eigendomsoverdracht, of waar het onbepaalde zaken geldt, verbintenis daartoe, en do zoogenaamde donations indirectes *), waaronder dan begrepen worden alle andere bevoordeelingen, en waarop dan alleen de vorm voor schenking niet toepasselijk is, terwijl alle andere bepalingen, meer de innerlijke werking der schenking rakende, wel van toepassing worden geacht.

Lezen wij b. v. bij Toullier ''): „A 1'égard des donations

) 111 dezen zin althans komen do woorden donations indirectes veel >ooi, doch niet altijd, daar die woorden bij sommige schrijvers ook wel een andere beteekenis hebben.

*) Le Droit civil Francais (6e editie) III, 1, n°. 176

Sluiten