Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schelding zonder overeenkomst kan geschieden, in strijd is met die der meeste schrijvers, en wat verder tegen deze redeneering van MARCADÉ zou kunnen worden ingebracht , het was mij alleen te doen om te laten zien, dat ook de leer van Marcadé op twee gedachten hinkt.

Konden ons de meeningen der aangehaalde schrijvers geene bevrediging schenken, vooral omdat niet w erd vastgehouden aan duidelijk naar voren gebrachte en voorop gestelde beginselen, we zullen zien, dat de jongeren, alhoewel ze ook niet altijd even duidelijk zijn,

n "

meer systematisch te werk gaan.

In hoever of we hunne theorie ook voor ons recht toepasselijk en juist kunnen achten, zullen we daarna

beantwoorden.

Zooals ik in het kort opmerkte, komt de leer van Planiol, Baudry-Lacantinerie & Maurice Colin en Huc hierop neer, dat zij voor schenking dezelfde vereiseliten stellen als de school van von Savigni , met dit onderscheid alleen, dat zij in de schenking steeds eene overeenkomst zien in dien zin, dat nu de wet eenmaal zegt, dat schenking eene overeenkomst is, zij van meening zijn, dat het ten koste van eigen \ ermogen toekennen van een op geld waardeerbaar voordeel, niet anders kan tot stand komen, d. i. niet anders wettelijk gevolg kan hebben, dan door eene overeenkomst.

Ook wordt door hen het vereischte, dat de afstand om niet moet plaats hebben, niet opgevat in dien zin, dat er in het geheel geene contrapraestatie zou mogen zijn.

Laat ik thans trachten aan te toonen, dat deze mijne meening omtrent de leer der drie genoemde schrijvers de juiste is. Dat Prof. Hamaker van ander gevoelen was, bewijst, dat zij niet voor de hand ligt.

Sluiten