Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genoemde bepalingen kunnen beteekenis hebben, zonder dat aan art 893 C. C. gederogeerd wordt.

Hlc ) zegt dan ook, dat de redeneering den toets der entiek niet kan doorstaan (zonder echter zelf die critiek te staven) „La vérité est qu'il n'y a pas de texte d'ou denve nccessairement la validité des dons manuels. Si eHe a eté adnnse, c'est uniquement par 1'effet d'une viedle tradjtion que la pratique usuelle n'a pas repudiée."

Wat hier overigens van zij, deze opmerking over de dons manuels doe ik slechts volledigheidshalve; voor mijn betoog, dat de ruime opvatting van art. 894C.C., al is zij noodgedrongen, in hare toepassing aanleiding geeft tot niet boven bedenking verheven wetsinterpretatie, kan ik daaruit geen steun putten. Sloot men toch al de indirecte schenkingen buiten art. 894 C. C., de dons manuels zoude men moeilijk daaronder niet' begrepen kunnen achten. En men zoude, wat de dons manuels betreft, dan toch óf tot de zeker aan art. 893

' / gGWdd aandocnde interpretatie moeten besluiten, of de geldigheid er van moeten ontkennen, welk laatste ook een stout bedrijf is.

Tiek ik mij alzoo terug op de donations indirectes ■ proprement dites, zooals Baudry-Lacantinebie ze noemt ter afscheiding van de donations déguisóes. Daarby is de gewrongen wetsuitlegging ook nog iets sterker, dan bij de dons manuels.

Welke zyn de argumenten, op grond waarvan b. v. Bauüry-Lacantinerie ») de indirecte schenkingen van den notaneelen vorm vrij acht, ondanks de art. 893 en

') t.a. p. n°. 185

J) t. a. p. n°. 1130 en v.

Sluiten