Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik kan hierover kort zyn. Bijna zoude ik kunnen volstaan met te verwyzen naar Opzoomer. ')

Volsta ik dus met het volgende.

Het Romeinsche recht kent zoowel de obligatoire als zakelijke overeenkomsten.

De zakelijke overeenkomsten zijn niet alleen, die overeenkomsten, waardoor een zakelijk recht geschapen wordt, maar alle overeenkomsten, die niet onder het begrip der obligatoire overeenkomst vallen. De obligatoire overeenkomsten brengen verbintenissen voort; zij verplichten den schuldenaar iets te doen, te geven of na te laten. De zakelijke overeenkomsten daarentegen brengen geenerlei verbintenis voort, door de overeenkomsten zelve heeft plaats, wat bij obligatoire overeenkomsten met de uitvoering der verbintenis wordt beoogd. *)

Pothier onderscheidde tusschen convention en contrat. Convention is bij hem „le consentement de deux ou plusieurs personnes , pour former entre elles quelque engagement , ou pour en résoudre un précédent, ou pour le modifier." En contrat is die convention qui a pour objet de former quelque engagement.

C ontrat viel samen met de obligatoire overeenkomst van het Romeinsche Recht, doch convention omvatte niet de obligatoire en zakelijke overeenkomsten van het Romeinsche recht beide. Immers van het laatst genoemde omvat het slechts een deel b. v. kwijtschelding eener schuld, doch met b.v. eene schenking van hand tot hand.

Onder de commentatoren van den code civil heerscht verschil van gevoelen. Ons wetboek hecht uitdrukkelijk

') IX blz. 228 on v.

') Sohm Institutionen § 40.

J) Traité do* obligations. Clinp. I, Soct. I, art. I, § 1.

Sluiten