Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde beteekenis aan overeenkomst en contract, welk laatste blijkt uit het opschrift van den tweeden titel van het derde boek: Van verbintenissen, die uit contract of overeenkomst geboren worden, welk opschrift door de regeering werd toegelicht met deze woorden: „Men heeft willen doen zien, dat de wetgever aan beide uitdrukkingen dezelfde waarde hecht"l) En wat noemt onze wet nu eene overeenkomst? Eene handeling, waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden.8) Alzoo volgens de letter dezer definitie alleen de obligatoire overeenkomst of het contrat van Pothiee.

De gelijkstelling van overeenkomst met contract heeft over het algemeen instemming verworven onder toekenning aan beide woorden van het begrip, datPoTHiER aan convention hechtte.

Zie Opzoomer3) over gemeld opschrift: „wat de gelijkstelling betreft van contract en overeenkomst, er is inderdaad geen grond om haar te verwerpen. Met het distrahere tegenover het contrahere is slechts een spitsvondig woordenspel gedreven," en ad art. 1349 B.W.: „Ons artikel bepaalt de overeenkomst als eene verbintenisscheppende handeling. Tegen die bepaling heeft men zich verzet, en wel op dezen grond, dat de overeenkomst een verbintenis niet alleen scheppen kan, maar ook vernietigen. Men bedacht niet, dat wat eene verbintenis vernietigt, zoo het een daartoe gesloten overeenkomst is, tevens een verbintenis schept, namelijk

') Voorduin t. z. p.

2) Art. 1349 B. W.

3) VI. blz. r. on 7.

Sluiten