Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zich verbinden komt voor als synoniem met overeenkomen, maar het kan ook beteekenen tusschen elkander eene verbintenis — d. i. volgens Asser j) eene vermogensrechterlijke betrekking tusschen twee (of meer) personen krachtens welke de een jegens den ander tot iets verplicht, deze tegenover genen tot iets gerechtigd is — in het leven roepen. In dezen laatsten zin komt het voor in art. 1349 B. W., want anders stond er in dit artikel te lezen: Eene overeenkomst is eene handeling waarbij wordt overeengekomen8). Asser echter gebruikt het woord in den zin van overeenkomen. Men substitueere slechts: Door eenen bestaanden band op te heffen, komt men overeen tot het tegenovergestelde, van wat rechtens was. En om de zaak met een voorbeeld op te helderen. Stel ik ben u f 100.— schuldig, gij scheldt mij die kwijt, wat door mij terstond gretig wordt aanvaard. Bestaat er dan tusschen ons nog ook maar een oogenblik na die aanvaarding eene verbintenis, d. i. eene rechtsbetrekking, zooals die door Asser zoo fraai werd omschreven? Immers neen.

Maar dit wil ik nog opmerken, dat volgens Asser alle zakelijke overeenkomsten onder de wettelijke definitie moeten vallen. Geeft men aan een bedelaar een aalmoes, dan ook verbindt men zich tot het tegenovergestelde van wat rechtens was.

Nu is het zeker, dat onder de definitie, die Asser van de overeenkomst geeft: „Overeenkomst is eene door wederzijdsche wilsverklaring (toestemming) tot stand gekomen overeenstemming van twee of meer personen,

») UI blz. 5.

s) Deze opvatting ware voorwaar do boste, zoo men liaar slechts den wetgever in don mond durfde leggen.

Sluiten