Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dor schenking. De gewone loop van zaken in het maatschappelijk verkeer is deze, dat de eene mensch ten o oeve van den ander geene op geld waardeerbare praestaties verricht, zonder daarvoor een aoquivalont te gemeten. Echter er doen zich ook gevallen voor waarin geen «equivalent voor het gepraesteerde wordt' genoten Het hoofdkarakter der schenking bestaat in het ontbreken van een aequivalent, in den strikten zin v an het woord, voor eenigorlei praestatie. Het hoofdaraktor is alzoo te herkennen aan het economische gevolg, dat een 1 ge handeling met zich brengt. Laten wy dat gevolg, het hoofdkarakter der schenking, noemen het ingetreden voordeel. Dit economisch gevolg dat ingetreden voordeel is het, dat de wet in bepaalde' gevallen met wenscht en gebiedt op te heffen. Door e verbod van zulk voordeel wordt het belang van hem die het genoot, geschonden. Het hangt dus af van de andere belangen , die de wet wil behartigen wanneer de bedoelde voordeelen moeten worden voorkomen of opgeheven. Omdat de belangen, die de wet eschermen wil, van verscheiden aard zijn, zullen de ingetreden voordeelen die aan het eene belang geofferd worden aan andere vereischten moeten voldoen, dan « v°°rdeeien, ** wederom voor een ander belang moe en wij en. Omdat de belangen, die de wet beschermen wil, verscheiden zyn, zijn het ook de voordeelen ie zy verbiedt. Welke voordeelen de wet verbiedt in' de door haar aangeduide gevallen is alzoo niet met eene omschrijving uit te maken. Hierin zit de sleutel

diT Af^ySteri°, Va" het schenkingsbegrip. „Die durch i> . " 11 inmg ( er verschiedenen Ansichten über den gri cr ^chenkung erwiesene Schwierigkeit, zu

Sluiten