Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoggen, wat eene schenking is, waarop alle schenkingsregels van toepassing zijn, daarmede is toch elke omschrijving van het begrip niet uitgesloten.

ISt RCkhard slaat ter voldoening aan den bedoelden modernen eisch twee wegen voor. Men kan onder schenking verstaan die handelingen, welke voldoen aan het minimum van eischen, dat voor de toepassing van den verst reikenden schenkingsregel wordt gevorderd mits men slechts in het oog houde, dat niet alle sehenkmgsregels op handelingen aan dit minimale vereischte voldoende, toepasselijk zijn, doch telkens moet worden onderzocht of, en zoo ja, welke bykomende omstandigheden ter toepassing van eiken afzonderlijken regel worden vereischt.

Ook kan men voor de definitie der schenking maximale vereischten stellen; men kan alleen schenking noemen, die handelingen, welke in zich vereenigen alle vereischten, die door den meest eischenden regel, op schenkingen toepasselijk, gevorderd worden, mits men daarbij dan in het oog houde dat er regels zijn, die toepasselijk zijn op handelingen, niet aan alle de in de definitie van schenking gestelde vereischten voldoende, doch bij welke handelingen wel een of meer dier vereischten zijn waar te nemen.

De eerste wijze van omschrijving van het begrip, de minimale eisch komt mij beslist de juiste voor. Men heeft dan alle handelingen, waaraan één of meer zelfde karaktertrekken eigen zijn, onder een begrip gerangschikt. Men heeft dan dit bereikt, dat zonder voldoening aan dien minimalen eisch op geen enkele handeling eemge schenkingsregel kan toepasselijk zijn. Stelt men den maximalen eisch, dan is men niet ver gevorderd.

Sluiten