Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen het engere begrip ,n aanmerking komt voor de toepassing - en dat wel gelykelyke toepassing - der bijzondere rechtsregels omtrent schenking - volgens genoemde schryvers slechts drie in aantal - zoodat het ruimere egrip volgens hen buiten het kader van het recht valt. \ olgens Modderman liggen in zijne omschrijving de \ olgende vereischten opgesloten:

1°. „er moet geene wettelijke verplichting; zelfs geen natuurlijke verbintenis bestaan."

Bij voldoening aan eene wettelijke verplichting kan er ook volgens den door mij gestelden eisch geen schenking zijn. Voldoening aan eene wettelijke verplichting doet geen voordeel intreden. Er is Zuwendung, doch de Unentgeltlichkeit ontbreekt.

2°. „de gever moet den wil hebben om te schenken (animus donandi); wie uit geldgebrek een voorwerp beneden de waarde verkoopt, wie wegens dringende behoefte eene zaak boven de waarde koopt, wie zich eene opoffering getroost om aan de moeilijkheden van een proces te ontsnappen, wordt niet geacht te schenken."

3°. „tegenover de opoffering moet geen in de rechtshandeling begrepen werkelijk of beoogd voordeel staan; de handeling moet geschieden: propter nullam aliam causam, quam ut liberalitem et munificentiam exerceat."

Volgens dit vereischte ontneemt alzoo eene niet op geld waardeerbare tegenpraestatie aan eenige handeling het schenkingskarakter.

4°. „geene schenking is gelegen in het ten gunste van een ander nalaten om te verkrijgen of in het belangeloos verrichten van diensten ten bate van een ander."

Mijn taak is dus aannemelijk te maken, dat voor de toepasselijkheid van eenigen schenkingsregel:

Sluiten