Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarneming heeft af, of men in dergelyken regel een waren schenkingsregel zal zien, dan wel of men in dien rt gel niets anders ziet dan eene bevestiging van het recht tot voldoening der nog bestaande vordering.

Maar er zyn ook wel gevallen, dat omnium consensu eene Zuwendung rechtsgeldig plaats heeft,zonder dat er van overeenstemmenden wil sprake kan zijn. Daar zijn b. v. al die gevallen, waarin, als iemand afstand doet van eenig vermogensrecht, door de wet is bepaald te wiens voordeele die afstand strekt, b.v. afstand, het al of niet opzettelijk laten verjaren van zakelijke rechten, verwerpen van erfenissen, het niet voldoen aan potestatieve voorwaarden, waarvan eenige verkrijging is afhankelijk gesteld, enz. En stel b. v. gij hebt van eenen debiteur, wiens passief zyn actief, alleen bestaande uit een huis ter waarde van / 20000.—, verre overtreft, te vorderen ƒ" 30000.-, tot zekerheid waarvan gij eene eerste hypotheek op genoemd huis hebt; ik heb van dienzelfden persoon te vorderen ƒ10000.—, waarvoor ik eene tweede hypotheek op datzelfde huis heb. Wanneer gij nu, hetzij met het motief my te bevoordeelen, hetzij met welk ander motief, afstand doet van uw recht van hypotheek, word ik f 10000. - rijker. Gy

hebt mij, oi ik wil of niet, eene Zuwendung gedaan van f 10000.—.

Ook het Duitsche Burgerlijke Wetboek neemt aan, dat Zuwendung plaats kan hebben zonder aanname. Het blijkt uit de tweede zinsnede van § 51G: „Ist die Zuwendung ohne den Willen des Anderen erfolgt," enz. 0\ ei liet systeem van de bepaling dier tweede zinsnede der genoemde paragraaf spreek ik nader.

Moet nu eene Zuwendung, die rechtsgeldig geschied

Sluiten