Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op het gebied, dat ons bezighoudt, niet zeer correct in hare woordenkeus. Merkwaardig blijkt dit nog uit artikel 1377 B. W.') — de actio Pauliana — waar men wederom eene andere woordenkeus aantreft. Daar is de rede van „handeling om niet", maar zeer merkwaardig en vooral op te merken is daarbij, dat] degene, die het voordeel trok uit de handeling om niet in het laatstgenoemde artikel toch weer met den titel „de begiftigde" prijkt. Uit vergelijking met art. 1377 B. W., waarvan het eerste lid overeenkomst vertoont met artikel 42 en liet laatste lid analoog schijnt te zyn met art. 44, zou men kunnen afleiden, dat onder de art. 44—46 alleen die handelingen, waardoor de schuldeischers zijn benadeeld , zouden vallen, waarbij eene contrapaestatie geheel ontbreekt, maar dat verschil is niet van innerlijken aard en m. i. kwalijk te verdedigen.

Laat ik nu eens beproeven, of ik mijne theorie uit onze wet kan opbouwen.

Is er noodig vrijgevigheid, opdat er eenige schcnkingsregel toepasselijk zij'? Men hoeft art 42 der Faillissementswet slechts te lezen, om dien eiscli te laten varen. Eenzelfde overtuiging kan men putten uit art. 1377 B. W.,

') Art. 1377. Niettemin kan door ieder selinldeisclier de nietigheid worden ingeroepen van alle door den schuldenaar onverpligt verrigte handelingen, hoe ook genaamd, waardoor de schuldeischors zijn benadeeld, inits bewezen worde, dat bij het verrigten der handeling zoowel do schuldenaar als degene, met wion of te wions behoeve hij handelde, de wetenschap bezat, dat daarvan benadeeling van de sehuldoisehers het gevolg zoude zijn.

Regten, door derden te goeder trouw verkregen op do goederen, die het voorwerp waren van de nietige handeling, worden geëerbiedigd.

Om de nietigheid van door den schuldeischer gedane handelingen om niet in te roepen, kan de schuldeischer volstaan met aan te toonen, dat de sohuldenaar op het oogenblik der handeling wist, dat hij daardoor zijne schuldeischera benadeelde, onverschillig of de begiftigde die wetenschap al dau niet deelde.

Sluiten