Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men toch ware schenkingsregels; een woord dus ter onderscheiding van hetgeen van onderscheiden aard is.

De wet kan niet tot schenking maken wat het uit ZJ,'nen aard niet is- A.1 noemde de wet nu de handelingen in art. 43 eens schenkingen, dan nog hield dat artikel sub 2 geen schenkingsregel in. Schenking bestaat

slechts waar voordeel toegekend wordt door den een aan den ander.

liet voldoen van eene schuld houdt geene bevoor(ce ing in. \\ el houdt het voldoen aan eene niet-opeisch>are schuld, waarvan hier de rede is bevoordeeling in van te gebruikswaarde, zoo de schuld renteloos ware.'Maar op dat voordeel heeft het artikel het oog niet. I)e gevold°ening wordt op dezelfde wyze behandeld als ware er schenking van al wat voldaan is, doch dit ge-

S< ^e Slechts door een regel die gelijkenis vertoont met een waren schenkingsregel en daardoor in één artikel met zulke regels is onder dak gebracht. De vernietiging van de voldoening eener niet opeischbare schuld steunt met op genoten voordeel, doch daarop, dat waar onder bepaalde omstandigheden iemands passief zijn actief overtreft, het billijk is, dat actief onder de crediteuren naar evenredigheid van hunne niet bevoorrechte schulden worde verdeeld. Men vergelijke ook art. 47 der Faillissementswet. Het verschil in aard der regels kan volgensderwijs wyze helder in het oog springen. - en stelle eens, dat de wet kortweg bepaalde, dat

") geval van faillissement schenkingen konden vernietigd

worden en de wetenschap vrij spel had tot interpretatie. Zeker ,s het dan, dat hetgeen art. 43 sub 2 bepaalt, zelfs by de ruimste interpretatie niet onder dien regel begrepen kon worden.

Sluiten