Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w erken Voor zooveel strekt na do faillietverklaring Aan reeds genoten gebruik valt weinig te vernietigen.

• Wen wij thans nog een paar andere artikelen aan Bepalingen m onze wet waaraan het woord gift eene ztor-ruime beteekenis moet worden toegekend, zijn o.a. de artikelen 177 en 178 Wetboek van Strafrecht'), fa deze artikelen valt onder gift ook elk toekennen van georuikswaarde.

' e11 70er belangrüke bepaling over ons onderwerp is jet reeds meer besproken art. 968 B. W. inhoudende t at men ter berekening van het wettelijk erfdeel by * (■ op iet o\ erhjden aanwezige goederen moet voegen bet beloop der goederen, waarover bij giften onder de levenden beschikt is.

Op schenking \an gebruikswaarde, genoten gedurende het leven van den erflater, ziet deze bepaling niet. Men

'°e 1 misschien een oogenblik geneigd anders te beslissen als men zich een geval voor den geest roept «Us b. v. het volgende: Iemand schenkt aan een zijner uiceien f 100.000- , welke schenking plaats had 25 jaar zijn o\eilijden. Een ander kind genoot niets. Of nog sterker, een ander kind ontving jaarlijks uit de

inkomsten van dien ouder f 4000- , vijf en twintig jaren lang. h

Voor de berekening der legitieme kan de gift aan den

h 1 Art' !77' 'M(?t van ten hoogste twee jaren «f „„1,1

' ,Ul.".?n 100S8te driehonderd gulden wordt gestraft:

5"' •'"""" "" «'»* —^

doen of na te Jen ; Stri,'d Plicht. »«*■

van" hètgee'n <,UOt ten^V°'^ üf «« «"'leiding

" 2'J" bediening' ln St"ji" D'et *• P»-". "

Sluiten