Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BI.

Zij was het gevolg van de doorwerking der revolutionaire

beginselen 62

Volgens haar werd de Kerk beschouwd als eene maatschappelijke inrichting, aan den Staat onderworpen. . . <>3 Meening hierover van Thorbecke, voorstander van de

suprematie van den Staat over de Kerk 64

Weerlegging van dit gevoelen door Groen (Mi

De organisatie was eene miskenning van het recht der

Hervormde Gezindheid 70

Wijze waarop de organisatie is tot stand gekomen ... 71 Zij werd hiërarchisch, in plaats van presbvteriaansch en

calvinistisch te blijven 75

De Overheid heeft zich toen een jus in sacra aangematigd 7<S Van den aanvang af is uit den boezem der kerk tegen de

organisatie geprotesteerd 7!)

Ook na 1816 trekt de Hegeering partij voor het Kerkgenootschap en zijne Synode, in plaats van bescherming te verleenen aan de belijders der Gereformeerde leer ... 81 Groen dringt aan op vrijmaking van de kerk door opheffing van de synodale organisatie 82

Die vrijmaking was te meer noodig, nu de kerk in 1852

heette bevrijd te zijn 83

Wat is het criterium der Hervormde Gezindheid? ... 86 Vportdurende gelijkstelling van de Hervormde Kerk met

het Kerkgenootschap van 1816 87

Advies van v. Lynden v. Sani>exbi'RG naar aanleiding

van de zgn. „vrijmaking" in 1852 89

Sommigen achten de vrijmaking overbodig iM)

Scheiding van Kerk en Staat verlangd, om te behouden

of te herstellen de zelfstandigheid der Kerk !(1

Omdat niet was gelet op het eigenaardig kenmerk der Herv. Kerk, nl. hare belijdenis, was niet voldaan aan den

eisch van bescherming 94

De volkomen vrijheid van organisatie voor de Koomschen vergeleken met de curateele waaronder de Herv. Kerk

Sluiten