Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I. Het Keclit der Gezindheden.

Op verschillende tijden kwam Groen op voor liet recht der Gezindheden, ') en voornamelijk deed hij zulks wanneer de Staat op dat recht inbreuk maakte.

Dit was o.a. geschied, toen de Nederlandsche Hervormde Kerk in 18 Ui bij Koninklijk Besluit was georganiseerd tot het thans bestaande Kerkgenootschap, ook door de vervolgingsmaatregelen der Regeering tegen de Afgescheidenen, eveneens in zake de regeling van het openbaar lager onderwijs. Behalve bij de twee grondwetsherzieningen die hij beleefde, sprak en schreel hij voorts over dit onderwerp, telkens wanneer er van godsdienst en zedelijkheid sprake was en het derhalve een onderwerp gold, waarbij de gezindheden waren betrokken, zoo b.v. de armverzorging.

In de eerste plaats, noemde hij „recht der gezindheden" haar aanspraak op de door de Grondwet toegezegde be-

') Eene Gezindheid wordt gevormd door allen, die dezelfde belijdenis hebben, welke te vinden is in liet formulier, dat de leer der kerk bevat, waartoe de leden der gezindheid behooren.

Sluiten