Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaamheid, waarvoor men opkwam, in gevaar werd gebracht, en vervolgens wenschte hij aan te toonen, dat de praetijk bewees, hoe van eene gelijke bescherming der gezindheden in vrijzinnigen geest nooit iets terecht kon komen.

Dat het niet aangaat Groen te beschuldigen van het willen beschermen van sommige gezindheden en andere niet, zien wij uit een citaat als het volgende, waaruit juist blijkt, dat hij van den Staat volkomen onpartijdigheid verlangde tegenover alle gezindheden. Hij zegt: rDe Protestant bij wien het gevoel van billijkheid niet is onderdrukt, verlangt eerbiediging van de regten, zelfs van de li. C. Kerk; regt moet regt zijn voor allen." ')

Nog duidelijker sprak hij zich uit in eene nota, door hem gevoegd bij het procesverbaal der afdeeiing van de Dubbele Kamer, waarin hij zitting had. Daarin uitte hij den wensch dat hij de herziening der Grondwet ..beter(en) waarborg" zou worden gegeven „voor de zelfstand Hjhe ld der NederImtdsclie Hervormde Kerk, eene zelfstandigheid, wier miskenning de grondwettelijke gelijkstelling der gezindheden ten nadeele van deze Kerk, verbreekt." -) Zoolang men toch voortging de zelfstandigheid der Nederlandsche Hervormde Kerk te miskennen, (nl. door haar sedert 1810 te blijven administreeren) lag daarin reeds eene schending van de bij de Grondwet gewaarborgde gelijkstelling der gezindheden; het nadeel daaruit voortvloeiend trof deze

') Bijdrage tot Herziening der Grondwet in Nederlandschen zin, 1840, bL 80.

5) Adv. in de dubbele Kamer, 1840, bl. 27.

Sluiten