Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijheid van bijzonder onderwijs hebben. Het eigendomsregt bijv. der diakonien zou worden ontzien." ')

De grondwettige bescherming was dus „in onafscheidelijk verband" '-) niet de leer, die elke gezindheid beleed. Geen gezindheid bestaat er zonder belijdenis, welke laatste te vinden is in het Formulier.:!) In dat Formulier is de kerkleer vastgelegd, zoodat de Staat dit slechts heeft te onderzoeken, om te zien of de bescherming zonder gevaar kan worden verleend. Is deze eenmaal geschonken en verandert de leer. dan is de waarborg voor den Staat vervallen en wordt een onderzoek omtrent de toelating der Gezindheid vereischt. „Maar heeft eene Kerk, op grond van haar belijdenis, eenmaal een verkregen regt, dan moet haar, zoolang zij getrouw aan de belijdenis blijft, de toegezegde bescherming, niet enkel tegen aanval van buiten, maar ook togen inwendige rustverstoring worden verleend.'* De Staat moet dan onpartijdig steunen de partij, die gelijk heeft; .niet als ware de Overheid bevoegd zich in godsdienstgeschillen te mengen, maar omdat de Overheid, in eiken kring en betrekking, de schutsvrouw van regt en billijkheid moet. zijn;" ') het Formulier is dan het richtsnoer voor den Staat, om te zien, wie de leer van de Kerk belijden.

Hierdoor werd de Regeering nog geen geloofsrechter,

') Adv. II. hl. 271—272.

') Het Kegt der Herv. Gezindh., bl. 100.

') „Het bewijs der eenzelvigheid van Belijdenis en Gezindheid ligt, in sommige talen, reeds in de eenzelvigheid der uitdrukking; bijv. bij de Franschen Confession, bij de Duitscliers Confession en Bekenntnise". Het Regt der Herv. Gezindh., noot bl. 67.

J) Het Regt der Herv. Gezindh., bl. 07.

Sluiten