Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en bleef de volledige onafhankelijkheid der Kerk in al wat geloofszaken betreft ongeschonden. „Maar, gelijk ik bescherming vraag en eisch, omdat ik in mijn huis Souverein ben, evenzoo de Kerk, dat is, de vereeniging dergenen die door het geloof der Kerkgemeenschap niet haar ingelijfd zijn. Ook zij vordert bescherming, omdat zij in de handhaving van haar geloof tegen de willekeur der andersdenkenden ') regt heeft: zij vordert die, geenszins omdat zij aan den Souverein, in geloofszaken, onderworpen, maar integendeel omdat zij onafhankelijk, omdat zij, op geestelijk gebied, Souverein is." 2)

Al was de Kerk ook van den Staat gescheiden, „is zij evenzeer tot het inroepen der algemeene beginsels van regt en billijkheid bevoegd. Zij steunt, bij haar aanvraag, niet op eenigen voorrang, op eenig voorregt, dat uit eene te niet gegane betrekking op den Staat zou kunnen worden afgeleid; maar wel op het algemeene regt van elke Corporatie, zoowel als van ieder bijzonder persoon, om, wanneer men onregt lijdt, te ondervinden dat de < )verheid het zwaard niet te vergeefs draagt." :!) In deze

') Groen heeft hier niet hot oog op degenen, die in eene kerk anders over de belijdenis denken dan zij, die beweren haar op de, volgens hen, eenige juiste wijze aan te nemen. Moest de Regeering tussehen deze beide categorieën richten, zij zou als geloofsrechter dienen op te treden. Gr. bedoelt met „andersdenkenden" hen, die er openlijk voor uitkomen de belijdenis der kerk niet meer te gelooven, en die toch nog leden van deze of die gezindheid willen heeten.

Het Regt der Herv. Gezindh.. bl. 98; noot: „Vinet schrijft ergens teregt: „1'Eglise n'est pas libre, a moins d'être souveraiiie."" ') Het Regt der Herv. Gezindh., bl. 98—99. Nog sterker zegt hij in het Adres aan de Hervormde Gemeente in Nederland, 1843

Sluiten