Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binding van liet Kabinet." ') Door het nieuwe Ministerie werd toen in December van dat jaar opnieuw een voordracht aangeboden.

De armverzorging was volgens Groen eene zaak die niet op het terrein van den Staat lag, maar op dat deiKerk. De Staat maakte inbreuk op de rechten der Kerk door de onafhankelijke diaconieën aan toezicht te onderwerpen en regels voor haar vast te stellen. ^ olkomen onafhankelijkheid der diaconieën werd verlangd, omdat ze alleen aan de Christelijke Kerk ondergeschikt mogen zijn, dewijl hun oorsprong ligt in de Heilige Schrift -) en hun bestaan dus ten nauwste samenhangt met het wezen der Kerk. „Ook omdat aldus de armverzorging (met vermijding van al hetgeen bij de armen aanleiding zou geven tot baatzuchtige huichelarij) aan de behoudenis deizielen door de prediking van het Evangelie, dienstbaai kan worden gemaakt." s) „Wat de kerkelijke liefdadigheid betreft wordt de Kerk somtijds te veel beschouwd enkel als trechter waardoor geld voor de armbedeeling toevloeit; men bedenkt te weinig, dat van haar invloed, niet slechts vermeerdering van gelden ter bedeeling, maar vooral ook vermindering van het cijfer der bedeelden mag worden verwacht." 4)

') Anv. I, bl. 426.

') Anv. I, bl. 424 /.egt Groen: „Er wordt gesproken van de goddelijke instelling van het diakonaat; het zou ligt vallen de plaats uit de Heilige Schrift aan te voeren, waarop dit gevoelen

steunt.''

3) Ned. no. 626.

*) Adv. I, bl. 429.

Sluiten