Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord: „bestendiging van de staatsarmenzorg met eerbiediging van de kerkelijke en bijzondere liefdadigheid." ')

Deze wet was in den grond gelijk aan de vorige; doch eenigszins verzacht; hetzelfde kader, dezelfde vormen, dezelfde inhoud; eenige fragmenten zijn er uitgerukt. Niet eens regeling, maar uitroeiing van de cha-rité lét/air werd door Groen en zijne geestverwanten verlangd. „Elke kiem van dit verkeerde, van dit heillooze beginsel, moet uit de wet worden gerukt; ook het minste, ook het geringste is voor ons de doode vlieg, die voor ons de apothekerszalve, in dit geval, het wetsontwerp bederft." 2) De Minister had in het wetsontwerp de vrijheid deiKerk haar recht genoemd, zonder welke zij niet aan hare roeping kon voldoen, en derhalve werd aan haar overgelaten voor de armen te zorgen. De bijvoeging evenwel, dat, zoo de Kerk niet of niet genoegzaam zorgt, de Staat gereed is door eigen armverzorging of door subsidiën daarin te voorzien werd schadelijk, ja, verderfelijk geacht. ') L)e kerkelijke, evengoed als de particuliere liefdadigheid zouden daardoor ernstig worden benadeeld. L)e opgewektheid tot geven liep groot gevaar te verdwijnen. „Nu verliest in veler oog de gift der kerkelijke of bijzondere liefdadigheid het karakter van christelijke pligtbetrachting; zij is niet meer eene bijdrage op het heilig altaar, maar eene som, langs kerkdijken omweg, bij den gemeente-ontvanger in de gemeene schatkist gestort. Alzoo

') Adv. I. bl. 431. 2) „ bl. 4211—427. :l) „ bl. 428.

Sluiten