Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernietigt de wettelijke staats-armenzorg liet vrijwillig

liefdebetoon; "') Wegkwijning der bijzondere

en der kerkelijke liefdadigheid en daardoor nadeel voor de Kerk was derhalve te duchten, zoo dit ontwerp wet werd.

Hetgeen ook tegen het stelsel van overheidsarmenzorg innam, was dat die liefdadigheid dwang tot geven ten grondslag liad. en deze dus geheel in strijd was met de vrijwillige gaven, die de Kerk van hare leden ontving, welke zich daartoe gedrongen gevoelden.

Van oordeel dat de Kerk volkomen onafhankelijkheid voor haar diaconieën moest behouden, opperde hij zijne bezwaren tegen de regels die ook dit onderwerp stelde, en het toezicht dat het verlangde. Hij betoogde wel, dat de regels, nu gesteld, van meer zachtaardig karakter waren dan die van het vorige ontwerp, waar deze het inwendig beheer der kerkelijke en bijzondere corporatiën raakten, gene alleen kennisgeving aan het openbaar gezag verlangden.

Evenzoo stond liet met het toezicht waaromtrent, naar eene uitlating in de Memorie van Toelichting van het vorig ontwerp, het Voorloopig Verslag zeide: „Als men onder toezigt de magt verstaat om de daaraan onderworpene besturen aan zeer bepaalde regels te binden en om die regels, naar mate het staatsbelang dit schijnt te vorderen, uit te breiden en te versterken; als men in één woord de meening voorstaat, dat toezigt wetgeving in zich sluit, is autonomie der besturen met toezigt onvereenigbaar." 2)

') Adv. I, bl. 431. ') „ bl. 440.

Sluiten