Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet, dat rde zieke plotseling gezond wierd verklaard," m. a. w. dat de overheidsarmenz.org maar zoo dadelijk zou ophouden.

Voor een staatsarmenzorg die een beslist tijdelijk karakter droeg, ware hij nog te vinden geweest, doch niet voor eene wet als deze, die eene „wet van overgang" genoemd werd zonder het te zijn.') Hij erkende, „dat er altijd aan een burgerlijk armbestuur, aan zorg voor liet armwezen van Gouvernementswege, aan regeling van zoodanig armbestuur behoefte zou bestaan"'-), doch verzette zich tegen een organiseeren van burgerlijke armbesturen, daar dit een sanctioneeren zou zijn van den bestaanden verkeerden toestand. Dien toestand wenschte hij den doodelijken steek 8) toe te brengen door een krachtigen aanval te richten op het beginsel, waardoor deze was gevormd.

1 )it beginsel was dat van staatsarmverzorging: door het in de wet te willen brengen zocht de regeering ook weder op deze wijze macht te verkrijgen over de Kerk. Dezen toeleg trachtte Groen te verhinderen: in geen geval wilde hij de in eigen sfeer onafhankelijke kerken onderworpen zien aan een Staatsoppermacht, die van het streven der regeering het gevolg zou zijn.

') Met instemming herhaalde hij in de Tweede Kamer hetgeen Thorbecke hierover had gezegd, dat de Regeering wel een vast tijdstip van overgang tot een beteren toestand in de wet zou hebben gebracht, indien zij hel ernstig meende met het overlaten van de armverzorging aan kerken en particulieren. Adv. I, bl. 446.

') Anv. 1, bl. 431!.

'I „ 1, bl. 437.

Sluiten