Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vestigd." „De Nederlandsche Hervormde Kerk is steeds afkeerig geweest van al wat naar hiernrchie zweemt, zij heeft volkomen gelijkheid der Evangelie-dienaren gewild." ') rZij heeft dit beginsel aangemerkt, als ontleend uit de Heilige Schrift, zóó dat het als een belangrijk gedeelte der leer in hare Geloofsbelijdenis -') opgenomen werd. .luist het tegenovergestelde werd nu bepaald: een algemeen Synode, door geene lastbrieven beperkt, eene vergadering van weinige personen, waarin (dus werd bij de invoering der zóó geheel nieuwe Kerkregeling ge/.egd) de orde meer gemakkelijk kan worden gehandhaafd; dit is zóó, doch waarin zich ook ligter ontwikkelt een geest van volgzaamheid en onderwerping tegen over het Bestuur, van heerschzucht en willekeur tegen over de Kerk." 3) Ook heeft de Nederlandsche Hervormde Kerk „steeds eene icare vertegenwoordiging der Gemeenten verlangd,

waarbij over de Kerkelijke belangen geraadpleegd en * •

beschikt werd door Afgevaardigden der Kelkklassen, overeenkomstig hunne lastgeving en bekrachtiging van hunne committenten; terwijl nu door de beperktheid van het kiesregt en het klein getal leden der Synode, de

'i Adres aan pk Au;. Synode der Nep. Herv. Kerk, en/.., 184:2 lil. 39; zie ook Handb. der Gesch.. bl. ."4: „Het Kerkbestuur, mede naar het voorbeeld van Calvijn, zuiver gehouden van elk iinnengsel van hierarchie: „de dienaars des Woord», in wat plaatse, dat ze zijn, hebben eenzelve magt en autorite.t. zijnde allen dienaars van Jezus Christus.""

'-'I Art. XXXI der Belijdenis des Geloofs; geciteerd in het Handboek per Gesch.. bl. 54. zie noot 1.

:,| De Maatregelen enz., bl. 17.

Sluiten