Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(

wel: door samenwerking van de Kerk met de Overheid,') was tot stand gekomen. Wat hiervan waar is, toonde ik daareven aan, hoe ui. het Algemeen Reglement, niet eens door de zoogenaamde vertegenwoordigers der Consuleerende Commissie, maar door den Commissaris-Generaal, dus van 's Koningswege, opgesteld werd. Neen, de gelieele organisatie is „een daad, niet ra». maar teyen de Kerk geweest."2)

Ook is er zoowel door leeken, als door predikanten en colleges geprotesteerd tegen het onrecht, dat aan hunne Kerk geschiedde. Mr. Fabius zegt: „Koning Willem I heeft zijne organisatie aan de Kerken opgelegd, zonder naar hun goedvinden te vragen, en met het zeelduidelijke voornemen van geen verzet te zullen dulden. Vrijheid tot verwerping bestond in 1816 buiten twijfel niet." ')

Groen bespreekt voornamelijk het adres der Classis van Amsterdam; uit de wijze waarop dit werd ontvangen blijkt, dat de Regeering dacht, zooals Mr. Fabius het uitdrukt. „Le clergé d'Amsterdam protesta avec une énergie pleine de sagesse et de modération. t,)ue servaitil de protester? Lisez la réponse du commissaire des

'I „ .... de thans bestaande inrigting der Hervormde Kerk tot stand gekomen door overleg van de Hooge Kegeering van dien tijd, met de Kerk." Uit eene ministerieele beschikking van 1 Juli 1X42 no. 15, als antwoord op een adres van twee predikanten, die o.a. vroegen herstel van de Herv. Kerk op den ouden voet. Mr. Heineken op. cit. bl. 134 e. v.; men zie ook Mr. Fabius op. cit. bl. 123.

*) Het Regt der Herv. Gezindh. bl. 41; zie ook AntiKritiek. Verspr. Geschr. 11, bl. 73, 5".

'I Op. cit. bl. 3(i(j.

Sluiten