Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

missie, ingesteld bij koninklijk besluit' ') de hand boven het hoofd hield en haar tot eiken prijs wilde handhaven.

Langzamerhand kwam deze Synode er toe, niet meer nauwkeurig op de handhaving der leer te letten '-), hetgeen natuurlijk werd afgekeurd door de trouw gebleven belijders der kerkleer. Zoo nam de Regeering als criterium, wie tot de Kerk zou behooren, den door haarzelven opgedrongen kerkvorm aan ■'), en niet langer de leer der Hervormde Kerk, hoewel deze nog in 181(5 „bij vernieuwing en ten overvloede erkend en bevestigd was als eigenaardig en blijvend kenmerk der Gezindheid." 4) Telkens en telkens weer vroeg Grokn daarom, dat de Hervormde Kerk zou „worden vrijgemaakt van het juk, waaronder de zamenspanning van politiek en kerkelijk liberalisme haar gebragt heeft." ') Vrijmaking, door „opheffing der caesaropapistische organisatie". ,;)

') Het Reut der Herv. Gezindh. bl. 41.

„Verzoekschriften aan de Synode, als geroepen

ter handhaving van de leer der Hervormde Kerk: zij verklaart zich incompetent," bl. 872.

„Synode. — Jaarlijksche Vergaderingen; waarin menigerlei Reglement ontworpen, maar de terzijdestelling van waarheden en de verkondiging van dwaalbegrippen, zonder eenig teeken van afkeuring aanschouwd werd," 1)1. 791, Handb. der (ïesch.

•') De Regeering verwierp de Belijdenis der Kerk, haar eenige richtsnoer tot handhaving van de kerkleer, tot bescherming deioude bestaande gemeente; zij „verhief, gemakshalve, met ter zijdestelling van het geloof, den wederregtelijk ingevoerden vorm (dragelijk alleen omdat de verbindende kracht der leer op den voorgrond gesteld was) tot criterium en levensbeginsel van de Kerk." Handb. der Gesch., bl. 873.

') Adv. II, bl. 254.

") Ned. iio. 1413.

') Ned. Ged. I, bl. 17.

Sluiten