Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voeten gebonden, overgeleverd aan uwe tegenpartij; het was onregt. En nu zou ik u bijstaan ter losmaking van den knellenden band? ik zou mij andermaal vergrijpen aan uw persoon? neen voorwaar, ik mag u niet aanraken; gij moet zelf zien hoe gij u redt."" *)

In dezelfde zitting, waarin hij het bovenstaande zeide, en evenzoo een jaar later, verklaarde Groen niets van de Regeering te verlangen dan alleen „onpartijdigheid", „en niet het geheele gewigt der Regeering in de schaal der tegenpartij."2) Had de Minister van Justitie in December 1849 verklaard „dat het onmogelijk was terug te komen op de wettelijkheid van het (dgemeen reglement'',*) en „dat men zich onthouden zou van alles wat naar een jus in sacra gelijkt", Groen zeide, dat geen van beide zaken door hem werd begeerd.

De groote vraag, waarvan alles afhangt, en die hij ook aan den Minister voorlegde, komt hierop neder: „hoe beschouwt gij de gezindheden in betrekking tot den Staat? wat is het criterium ') der hervormde gezindheid?' Ligt de beslissing hierover aan het goedvinden van een synodaal beheer of moet „het algemeen reglement als de grondwet van de Kerk beschouwd worden, zoodat ook het Gouvernement, krachtens art. 9, tot eerbiediging en handhaving van de kerkleer verplicht is? zoo ja, zouden dan de eigenaardigheden der kerk enkel en alleen op die

') Adv. II, hl. 257.

■) „ ,. 1)1. 259.

:') „ 1)1. 262.

4) Zie terug bl. 82, noot 4.

Sluiten