Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Synode, voortaan vrije, losbandige utantserfgename, gelijk ze van den beginne af staatscreatuur was." ') De heer van Lynden van Sandenburg zeide o.m.:

„Het kerkbestuur bij de Hervormden is geregeld bij eene organisatie, die van de Stantsningt is uitgegaan; voorbereid in 1815, vastgesteld in 1816, bevestigd in 1852, en nu voortdurend gehandhaafd. En als men wil spreken van vrijheid, dan mag toch wel in de eerste plaats de Kerk de vrijheid erlangen om haar eigen bestuur te regelen; dan mag toch immers wel verdwijnen wat men in waarheid zou kunnen noemen een jus in sacra. Maar het is niet zoo en die vrijheid bestaat niet; want het algemeen reglement voor de Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden, dat als hare grondwet geldt tot regeling van haar bestuur, is vastgesteld en goedgekeurd en nog wel onder elf reserves, door Koninklijk gezag." Vervolgens stelde hij de Regeering de vraag, waar het ten slotte op neerkwam, of zij, ja dan neen, vook aan de Hervormde Kerk de vrijheid (wilde) geven, die elke andere Kerk geniet en waarop, volgens het thans aangenomen beginsel, elke Kerk regt heeft?" -')

Hij vraagt derhalve aan de Regeering: vat gij

de vrijheid van Godsdienst in dien zin op, dat alle gezindheden in gelijke verhouding staan tot den Staat, dezelfde regten. dezelfde vrijheden, aanspraak op dezelfde

') Ned. Ged., 1, bl. 135.

') „ „ ,, bl. 135, waar ook de hier geciteerde gedeelten van het advies van den heer van Lynden vermeld zijn; zie voorts Handd. v. d. Tweede Kamer der S.-G., 1809 70, bl. 475.

Sluiten