Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bescherming hebben ?.... dan moet gij ook aan iedere Kerk de vrijheid gunnen, die aan allen toekomt, dan moet gij de banden, die ook de Hervormde Kerk nog aan den Staat binden.... losmaken; dan moet gij het juk van den Staat dat nog op de Kerk ligt, opheffen, en niet meer in schijn liberaal zijn, maar inderdaad ten dezen reactionair worden en meer dan 50 jaar teruggaan, om aan de Kerk eene vrijheid te hergeven die voor meer dan 50 jaar haar in ontnomen] dan moogt gij het Koninklijk besluit van 28 Maart 1852 niet laten bestaan; dan moet gij het Koninklijk besluit van 7 Januarij 1816 intrekken en officieel, bij Koninklijk besluit, de vrijheid der Kerk erkennen, die haar officieel bij Koninklijk besluit is ontnomen." ')

Nog telkens werden er personen gevonden, die als hunne meening uitspraken, dat eene vrijmaking van de Kerk iets volkomen overbodigs was. Zoo citeerde Groen in eene Nederlandsche Gedachte van 15 Januari 1870 „de telkens belangwekkende Kroniek der Stem men voor Waarheid en Vrede", waarin gezegd werd, dat niet meelde Staat iets over de Kerk heeft te zeggen, maar dat het thans alleen de Synode is, „die wettig onze Kerk bestuurt", van wie eenige verandering in de organisatie der Kerk kan worden verwacht. Onze kerk is vrij, in dien zin, dat zij zich, door hare wettige organen, kan aan-

') Zie Mr. Fabiüs op. cit. bl. '23 e. v., voor de houding lateidoor den heer van Lynden tegenover de Herv. Kerk aangenomen, als Minister van Justitie in het tweede Kabinet-heemskerk. ') Nei>. Ged. i, bl. 15(5.

Sluiten