Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenzeer was de Synode hiertoe onbevoegd. „Niet om te veranderen, maar 0111 te waken, te beschermen, in stand te houden, wordt het zamen geroepen." *) „Wat de leer betreft, (zoo werd mede in 181(5 namens Z. M. op plegtige wijze verklaard) zijn de verpligtingen der leden van het Synode en die van alle andere Kerkbesturen begrepen in art. van het Algemeen Reglement, hetwelk met ronde woorden van hen vordert de handhaving van de Leer der Hervormde Kerk, — Onbevoegdheid dus ten aanzien ook van het minste der leerstukken waardoor de Gereformeerde Kerk zich van andere gezindheden onderscheidt." '-)

Aan deze opdracht heeft de Synode zich niet gehouden. Het feit, waaruit dit bleek, was, „dat door eene subtiele verandering in het formulier hetwelk door de leeraars wordt onderteekend, door eene weluitgedachte woordschikking, terwijl alles in schijn wordt behouden, alles inderdaad op losse schroeven werd gesteld." Vroeger moesten de predikanten, eer zij tot het leeraarsambt werden toegelaten, door onderteekening van een formulier, beloven getrouw te zullen zijn aan de schriftuurlijke leer der Hervormde Kerk. Thans hadden zij slechts te verklaren, dat zij „de leer welke overeenkomstig Gods heilig Woord in de aangenomen formulieren van eenigheid der Nederlandsche Hervormde Kerk is vervat, ter goeder trouw aannemen en hartelijk gelooven."

In de uitdrukking „overeenkomstig Gods heilig Woord" school eene dubbelzinnigheid, die op den duur van ge-

') De Maatregelen, enz., bl. 19.

*) » n » * 20.

Sluiten