Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder de beschuldigingen, welke Groen tot de Synode richtte was ook deze: „d'avoir astucieusement changé la formule <|iie doivent signer les pasteurs; . . '). Het feit zelve der verandering is door de Synode erkend, maar dat daarbij het voornemen had bestaan, de belijdenisschriften terzijde te zetten, onder den schijn van ze te willen handhaven, werd langen tijd door de mededaders aan het listig bedrog ontkend. Toch eindigden zij met zich te beroemen -) op hetgeen was geschied als op „een meestertrek van vindingrijk vernuft" en stelden zij het „onder de dierbaarste trofeeën hunner kerkregeering". :1)

Het was te begrijpen, dat er voor de leden der Kerk, die aan de Synode kwamen vragen de kerkleer tegen het opkomende ongeloof te verdedigen, na hetgeen dit lichaam had gedaan met het onderteekeningsformulier, weinig of geen hulp was te verwachten. In vele ge-

') Axti Kritiek, Verspr. Geschr., II, hl. 66.

„Wat is er met het overeenkomstig gebeurd? De verdenking dat meer dan één lid der Synode, op laakbare wijs, het voor soo verre bedoeld had; werd ook als een lasterlijke aantijging beschouwd; de verontwaardiging echter bekoelde weldra, zoodat de kunstige wending, waarover men zich, bij haar aanvankelijke openbaarmaking, had geschaamd, als een weiuitgedacht middel tot behoud van den kerkvrede, geroemd werd." Aan de Hukv. Gem. in Nederl. bl. 48.

;') De Maatregelen enz., bl. 20. — Xog altijd wordt beproefd een mooien glimp aan deze leelijke zaak te geven. Zoo wordt op lil. 461 van Geloof en Vrijheid. Tweemaandel. Tydschr., nieuwe serie, 16de jaarg. 5e aflev., een werk van Prof. Hofstede de Groot geciteerd, (De Groninger Godgeleerden in hunne eigenaardigheid, blz. 220) waar hij zegt dat Ullman.v de juiste uitdrukking heeft gevonden, nl. „dat wij met de Formulieren overeenstemmen, omdat zij in de beginselen en in zooverre zij in de leerstukken met Gods woord overeenkomen."

Sluiten