Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meenten werd het znivere Evangelie niet meer verkondigd, tot ergernis en droefheid van hen, die nog blevenvasthouden aan de belijdenis van hunne Kerk. Toch wendden «leze zich tot de Synode, als de bevoegde macht, (iin van haar wegneming van het onrecht, dal hun geschiedde, Ie verkrijgen. Zij rrrzocliten, hetgeen zij het recht hadden te rordervn. ,.Geene verbanning der 011rechtzinnigen uit de Kerk, geene verandering in het Kerkbestuur, geene krachtige uitoefening van Synodaal gezag: niets van dien aard; maar geruststelling omtrent de handhaving eener Leer wier handhaving aan de Synode als hoofddoel opgelegd was; . . . dit was de inhoud van liet dikwerf herhaalde verzoek.

«Ter bevrediging dezer billijke en met bescheidenheid voorgedragene wenschen", ter wegneming, of althans tot vermindering der opgenoemde grieven, werd door de Synode niets gedaan. De tot haar gerichte adressen werden hetzij onbeantwoord gelaten, hetzij „afgewezen uit de hoogte; meermalen op een' toon die, nu eens ■ naar smaad en verguizing, dan weder naar bespotting geleek." -) Zij verklaarde zich incompetent, „als of een regter weigerde vonnis te vellen — waarom? Dewijl door het vonnis niet alle partijen te vrede zouden worden gesteld."

Ook het Gouvernement liet de adressanten aan hun lot over; toch was het niet slechts mogelijk, doch noodzakelijk geweest, dat de Regeering was tusschen beide

') Dl'. MAATKÜdUl.r.N ENZ. lil. 'te.

■') „ „ „ bl. 33.

Sluiten