Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreven." Het recht 0111 zich af fc srhoideu werd erkend, doch „het regt om zich te i'i'i'oetihjeu betwist. Godsdienstoefening in het Kerkgenootschap, hiertoe bestaat geen dwang: Godsdienstoefening er buiten, hiertoe bestaat de vrijheid nog niet. De Afgescheidenen worden vervolgd, omdat zij niet blijven binnen den kring, die in INIO afgeperkt is.'" ')

Het was aan den anderen kant toch ook weer niet te verwonderen, dat de Synode, gedeeltelijk samengesteld als ze was ..uit verklaarde vijanden van het Gereformeerde geloof", -') in haru onverschilligheid omtrent de leer, en in ijver voor de Reglementen, optrad tegen de bijeenkomsten in huizen of schuren, en deze trachtte te verhinderen of te verstoren. In een' brief, die afgedrukt staat in de ..Handelingen der Synode", verzocht de Svnodale Commissie den Minister van den Hervormden Keredienst dringend, zich te wenden tot zijn collega van -Inst it ie. opdat deze „eenc krachtige aanschrijving aan de Officieren van Justitie" deed toekomen, „ten einde, ook zonder aangifte van eenige contraventie tegen de beslaande wetten, met allen ijver ter handhaving van Art. •J'.ll—2'.>4 van het Wetboek van Strafrecht :;) werkzaam te zijn." ')

Vóór den grond te behandelen, waarop de veroordeelingen der Afgescheidenen wegens overtreding dezer artikelen werden gebouwd, en tevens de overige maatrege-

') De Maatregelen enz., bl. 40.

') Handb. der Gesch., bl. 874.

Toen nog do Code Pónal.

4) Bijdrage tot Heuz. der G.W., bl. 8ü.

Sluiten