Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tier belijdenis? of: welk gevoelen komt met de Kerkleer het meest overeen? Groen verwees hem naar Het Heot der Hervormde Gezindheid waarin hij ndit bezwaar, naar vermogen, opzettelijk en uitvoerig weggeruimd" ') had.

Hij had daar gezegd „dat voor de Regeering het theologiseren ongepast is", en ook dat hij zich zeer wel herinnerde, „hoe b.v. een voorstander der Groninger School beweerd heeft welligt inniger dan wij zeiven aan het Formulier verbonden te zijn." Maar hij veroorloofde zich daarbij „de opmerking dat, zoo we voor dergelijk argument bezwijken, niet de overniagt der Logica, maar de Logica der overmagt triumfeert. De Iiegter zal nimmer regt spreken, indien hij aan de meest ongerijmde uitvlugten van den gewelddoener kracht van bewijs geeft." -)

Geen theologizerend Gouvernement!" was de gulden regel door hem op den voorgrond gesteld. Maar indien de Overheid niet theologiseert, wanneer zij „in de Roomsclie Kerk den Pausgezinde tegen den Jansenist . . . . of .... in de Synagoge den Jood tegen den Christen . . . ." beschermt, dan doet zij het ook niet, wanneer ze „de Christelijke Hervormde Kerk niet prijs geeft . . . . aan elk een die protesteert tegen de hoofdzaak en het wezen van Christendom en Hervorming, tegen hetgeen ten allen tijde, iu die Kerk, op grond van Gods Woord, ten rigtsnoer van kerkelijk leven gesteld is." :1).

') Grondwetherz. en Eensgezindu.. 1)1. 40'.». -') „ „ hl. 410; daar gerit.: „Kbut

dek HeKV. <iEZ„ lil/.. 100. 110."

::) Grondwetherz. en Eensoezindh., 1)1. 410; gecit. Hegt dek Herv. Gez., 1)1. XV.

Sluiten