Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diment des faits certifiés 1'instant d'après ] ar un antagoniste ?" ')

Naar aanleiding van de inlegeringen beweerde de heer van Appeltere, dat Groen door de kenze van liet woord „inlegering" zelf het bewijs geleverd had „dat het door hem aangehaald Artikel 212 der Grondwet, mitsgaders de geciteerde Artikelen uit de Militaire Reglementen, welke alle van inkwartiering, niet van inlegering spreken, hier niet van toepassing zijn." Verder betoogt hij, dat er „een zeer groot, een zeer aanmerkelijk onderscheid" bestaat tusschen die twee, „en wel van denzelfden aard als er bestaat tusschen enkel nimscherende, en tusschen expeditionnaire troepen."'-) Men spreekt van eene expeditie, wanneer troepen „ .... hier of daar worden heengezonden, waar de werking van de Militaire magt noodzakelijk is, het zij tot beteugeling van eenen uit- of inwendigen vijand, het zij tot wering van oproer, zamenrottingen, of waarvoor anders het gebruik der Militaire magt noodzakelijk kan worden gemaakt." Hunne bedoeling is dan niet om huisvesting te verkrijgen, evenals of zij slechts doortrokken, maar zij hebben „een ander doel, de volbrenging namelijk van den last, die hun gegeven is,...Al deze omstandigheden waren, volgens den schrijver, volkomen van toepassing op het krijgsvolk, dat tegen de Afgescheidenen was afgezonden.

Aldus beschreef Groen de opinie van Mr. v. A.: „Mr.

') Anti-Kritiek, Vf.rspr. Geschr. II, bl. 7-1. 2) Mr. vax Appeltere, op. cit. bl. 128.

Sluiten