Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baarste vrijheden weggenomen kunnen worden: qni nimLi probat, niliil f)robat." ')

Hetgeen Groen betoogde „. . . . komt hierop neder: de Fransche strafwet heeft op Godsdienstoefening geen betrekking, en al mogt zij liet kunnen hebben, dan nog zou zij krachteloos worden tegenover eene Grondwet, die, ten aanzien der Godsdienstvrijheid inderdaad een overvloed van waarborgen vastgesteld heeft." -') Dit was echter niet alleen een zaak der rechtbanken, maar evenzeer van den wetgever en van het Bestuur.

De rechtbanken oordeelden lang niet eenstemmig; hier werden de Afgescheidenen schuldig verklaard en ginds vrijgesproken. Ook gaf de houding der Regeering, welke genoeg toonde, v ... . dat zij de bijeenkomsten als strafwaardig ;) beschouwde, duidelijk te kennen dat zij de zaak niet geheel aan de rechtbanken overliet. Dit nu zou tot eene vooringenomenheid bij den rechter kunnen leiden, welke „ ... . dikwijls ook zonder dat men het wil of weet, tot onjuiste beschouwing, tot onbillijkheid en onregtvaardigheden brengt."

Het Bestuur had het in zijne macht het gevaarlijke artikel „in "het vervolg slapend te houden"; „van den wetgever hangt het af de wettelijke vernietiging te bewerken. Zoo het waarlijk nog toepasselijk is, heeft het veel te lang reeds bestaan. Het zwaard dat de Godsdienstvrijheid bedreigt, behoort niet slechts in de sche(e)de

') De Maatregelen en/.., bl. 55. ) w jj t, bl. 57.

') >» „ bl. 58.

Sluiten