Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landsche Hervormde of Gereformeerde Kerkgenootschap." Verder werden alle reeds bestaande „gemeenten deiafgescheidenen ontbonden en hare zamenkomsten voor verboden verklaard . . . met dreigende waarschuwing tegen hen, die dat besluit zouden overtreden, en met dringende aanbeveling aan alle openbare magten in het Rijk, die het eenigzins kon aangaan om toe te zien en te zorgen dat aan den inhoud van dat besluit werd voldaan, ...!)

Van dit Koninklijk Besluit zeide Groen o.a.: „Het vernietigt en ontbindt de Gemeenten, als of deze eerst door de autorisatie van liet Gouvernement en van het oogenblik af dier autorisatie konden bestaan. Het onderwerpt de toekenning van Godsdienstvrijheid aan voorwaarden, die in de Grondwet niet zijn genoemd. Van een onbetwistbaar regt maakt het eene gunst, welke de Regering verleenen of ook weigeren kan." -')

De Afgescheidenen zagen ook in, dat de hun gestelde voorwaarden onaannemelijk waren. Zij weigerden zich te onderwerpen; „zij mochten nimmer toestemmen, iets anders uit te maken dan Kde gemeente des Heeren", de ware Gereformeerde Kerk, die geene erkenning noodig had. Aanneming van ..de rrijheiit," zou verloochenen zijn van Christus dooi zijne Gemeente onkenbaar te maken." 3)

') Nei>. no. 18; uit eene rede van den lieer Enofxen in de Tweede Kamer gehouden !• Juli 1850.

De Maatregelen enz., bl. 04, noot, le alinea.

') Dr. Vos, op. cit. bl. 159; zie daar ook noot 1.

Sluiten