Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals zij nu nog bestaat. Van eene dergelijke uitoefening van een jus in sacra is echter ditmaal geen sprake geweest. Bovenstaand opschrift is dan ook juist gekozen 0111 te doen zien, hoe hij het herstel der bisschoppelijke hiërarchie, de Regeering in volmaakte tegenstelling niet het in 1816 voorgevallene, geheel en al lijdelijk is geweest.

Dat Groen ook deze houding afkeurde, spreekt van zelve, waar hij meende „dat de Kerk van Rome naauwclijks kan worden beschouwd als eene enkel godsdienstige instelling . . . ." ') In het vervolg van dit hoofdstuk zullen wij zien, welke richting in die Kerk, volgens hem, eene buitengewone waakzaamheid van de Regeering noodig maakte.

Daar hij nimmer van beginsel tegenover de Roomschgezinden is veranderd, hebben zijne werken, in welken tijd ook geschreven, om zijn oordeel over de verhouding van den Staat tot de Roomsche Kerk te leeren kennen, dezelfde waarde. Voornamelijk hebben wij echter te raadplegen dk Nederlander en de Adviezen van „het jaar 1853, het jaar der Aprilbeweging." 2) ln dat jaar herstelde de Paus de bisschoppelijke hierarchie, welke daad, of meer nog: de allocutie door hem bij die gelegenheid gehouden, de zoogenaamde A/irilbeweiiinfia) ten

') Anv. II, hl. 307.

*) Ned. Ged. IV. bl. 38-2.

:') Eene goede beoordeeling van de Aprilbeweging vindt men in eene artikelenreeks: De Nieuwe Bisschoppen, van J. A. Wormseu. in de nos. JS62—865, 3e jaarg. (1852—'531 van Dk Nederlander. Men zie voorts, hoofdst. III: De Aprilbewegiiiy. van liet acad. proefschr. van Mr. .1. Schokking, daareven genoemd, die in een noot (bl. 1U8) de voornaamste geschriften opnoemt, die over dit onderwerp handelen.

Sluiten