Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cene in de hand van den priester; het andere van Vorsten en krijgslieden, maar onder priesterlijke lei/lint/. Bonifacius VIII heeft dit, A" 1302, in de vermaarde bul l'nam Siinctmn,1) treffelijk uitgedrukt: „Uterque gladius est in potestate Ecclesiae, spirit(u)alis scilicet et materialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero <<h Ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, is manu regum et militum. sed <kI mitinn et ]>ntientiani sacerdotis1." " -)

Door menigeen werd Groen s houding tegenover de Roomschen misverstaan. Van Protestantsche zijde werd tot hem de vraag gericht, hoe het toch kwam dat hij de Roomschen vroeger zoo welgezind was en hij ze thans voor vijanden hield? Ook Roomschen verkeerden in dezelfde dwaling, omdat ook zij niet onderscheidden.

In de Tweede Kamer was het de heer Luyben, die zichzeiven eens een Ultramontaan, ') en later „het Catholicisme en het Ultramontanisme twee uitdrukkingen voor dezelfde zaak" ') noenule. In zijn antwoord aan den heer Luyben zette Groen nog eens duidelijk uiteen, dat hier niet van synoniemen kon worden gesproken. Voor Caflio! ie isme wenschte hij „in de plaats te stellen Iioomsch('((tliolicisiHe', ) ook wij belijden het algemeene Chris-

'I In i)e Ned. no. *•>."> is <le bul in haar geheel, in 't Latijn en in 't Nederlaiulsch, opgenomen.

'•') Ned., 110. 809.

) In de Kamerzitting van 20 Aug. 1M53 llatuld. v. (I. Tweede Kamer der S.-G. 18.ȕi, bi. 275: uit de Nieuwe Noord-Brabander overgenomen in de Ned. 110. 979.

4) Ned. no. 1360.

') Zie terug bl. 153, noot.

Sluiten