Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet \ aderland gesproken, en verder werd de bezorgheid der Protestanten opgewekt door vele uitdrukkingen, die wezen op „het voorbereiden eener herhaling van antecedenten van zeer onrustbarenden aard " ') .De kreet

der Natie, gewond door de Allocutie van den Paus"8) werd weldra vernomen, daar overal verzoekschriften aan den Koning werden onderteekend. In de adressen werd geen bevoordeeling van de eene gezindheid boven de andere, evenmin „een ontnemen aan de Roomsch-Catholieken van politiek gezag en staatsregtelijken invloed" gevraagd, integendeel werd „eerbiediging der regten van onze Koomsch-Katliolieke medeburgers op den voorgrond gesteld." :!)

„De zin en geest der adressen is geweest: regt voor tillen, vrijwaring ook der Protestanten tegen onregt; geen verongelijking maar ook geene begunstiging der Koomseh-Catholieken, geene miskenning van de Protestantsche eigenaardigheid der Natie; geen lijdelijk toezien, vooral niet heimelijke medewerking van een vrijzinnig Gouvernement, waar de grondwettige gelijkheid door itlframontaansehe aanmatigingen bedreigd wordt. Verdediging en zelfbehoud maar zonder die verdraagzaamheid ook jegens onverdraagzamen te vergeten, die van oudsher inheemsch was." ')

„In haar avti-jtapifftische en attli-Thorbeckiaatische

'I Adv. II, hl. 329.

NED. 110. 954.

') ADV. II, l»l. :(()■_».

') Ned. 110. 931

Sluiten