Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgen: „..De Minister maakte gewag van individuele beschouwingen, en van het gevoelen van dozen of genen f (ifliolichGeldt dan welligt in de Kerk van Rome voor intliridiiele beschouwing hetgeen met het gezag van het Oppei hoofd der Kerk, van Bonifacius \ 111 en Gregonus XI1 gestaafd wordt. Is dergelijke Pauselijke uitspraak aan liet bijzonder gevoelen van dezen of genen Hoont sch('atholiek gelijk? Lees, zoo de vroegere geschiedenis in vergetelheid geraakt is, de verklaring der Bisschoppen in Zuid-Duitschland, die dezer dagen het licht zag, en waarin op het goeddunken van het Opperhoofd der Kerk, de Schriftuurlijke zinspreuk : „Gode meer gehoorzaam zijn dan de menschen", toepasselijk gemaakt wordt."

„Men zou leerstellingen van Protestanten kunnen aantoonen, die, zoo zij in handelingen overgingen eene strenge wering zouden vereischen." Leerstellingen van Protestanten ï Voorzeker, maar ook leerstellingen der Evangelische, b.v. der Nederlandsche Gereformeerde Kerk? Of is niet, blijkens belijdenis en historie, de uitnemendheid van liet Protestantsche Geloof ook daarin openbaar, dat het tegen geestelijk en wereldlijk despotisme, de regten der overheid en de vrijheden der onderdanen op vaste grondslagen gesteld heeft?"

«Gij zult de handelingen afwachten. Zijn u in de geschiedenis de voorbeelden onbekend van gouvernementen, aan wie het beteugelen van handelingen die zij lijdelijk afgewacht hadden, onmogelijk werd?""

Hetgeen de Staat tegenover de Kerk moest doen, was reeds in 1840 door Groen in de Tweede Kamer gezegd, toen hij betoogde, dat de Gezindheden moeten worden

Sluiten