Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwd, „niet alleen als corporatiën jnris privati, maar als corporatiën jnris pnblici." ') „Nu alle gezindheden gelijke regten hebben" moet de Staat „waken voor eigen regt en ook voor do regten der Gezindheden onderling; zorgen dat, terwijl openlijke discussie geen belemmering ondergaat, eene Gezindheid zich niet aanmatige eene andere Gezindheid te verdrukken. De Staat zou behooren te waken tegen de Roomschgezinden, indien de verwijten somwijlen tegen lien ingebragt, gegrond zijn, en vooral ook tegen mij en mijne vrienden, indien wij art. 36 der hervormde geloofsbelijdenis -') niet met geestelijke, maar met andere wapenen willen ten uitvoer leggen."

Waarschijnlijk doelde Thorbecke op dit artikel 3C>, toen liij „leerstellingen van Protestanten" meende te kunnen aantoonen, waartegen van staatswege maatregelen konden worden vereischt. Er school evenwel geen staatsgevaarlijk karakter in dit leerstuk, en in elk geval zou Groen nimmer aanleiding geven tot een optreden van de Regeering tegen Protestanten, die het op verkeerde wijze wilden handhaven. Hij wenschte namelijk geen andere toepassing en uitlegging van dit deel der belijdenis, dan door onze voorouders steeds was gegeven. :1)

') Adv. II, bl. 248, 24'J. Zie terug in lifst. I Het recht i>er Gezindheden, 1)1. 27.

5) Blijkbaar wordt hier gedoeld op liet gedeelte van liet artikel waarin onder de plichten van do overheid wordt genoemd: „.... te weeren ende uyt te roeyen alle afgoderye ende valschen Godsdienst, om het Rijcke des Antichristis te gronde te werpen,...."

Zie De Ned. no. 941. Men vindt hier een citaat uit Het anti-revolutionaire Staatsregt van Mr. (Iroen van Prinsterer out-

Sluiten